Visa Home Page
US  Visa
Treaty Investors Visa
Fiancee Visas
Marriage Visas
Family Visa
Employment Visas
Overseas Offices
Gov't Forms
US Visa Bulltin
Immigration Links
FAQ

 

       Pacifica International Law Group LLP
 

اقدام پرونده گرین کارت از طریق نامزدی و ازدواج :

ویزای نامزدی:
یک شخص سیتیزن آمریکا میتواند برای نامزد خود که در خارج از آمریکا زندگی‌ می‌کند اقدام تقاضای ویزای نامزدی که ک۱ ویزا نام دارد، کند.
شرایط ویزای نامزدی:
شخصی‌ که در آمریکا است، باید سیتیزن آمریکا باشد.
باید با نامزد خود آشنایی داشته باشد و با یکدیگر عکس داشته باشند.
باید تصمیم جدی برای ازدواج داشته باشند.
هر دو مجرد باشند.
ویزای ک۱ به شما اجازه میدهد که نامزد خود را به آمریکا وارد کنید. این ویزا به مدت ۹۰ روز می‌باشد و قبل از ۹۰ روز این دو باید با یکدیگر ازدواج کنند. اگر به هر دلیلی‌ این دو تصمیم به ازدواج نگیرند، شخصی‌ که ۹۰ روز ویزا داشته است باید از آمریکا خارج شود.
مراحل پرونده گرین کارت بعد از ازدواج شروع میشود و شخص میتواند تا زمان گرفتن گرین کارت خود در آمریکا بماند.
شما آزاد هستید که بار دیگر برای ویزای نامزدی اقدام کنید.

ویزای ازدواج:


ا
گر همسر شما خارج از آمریکا است، شما میتوانید از طریقه فرم ای-۱۳۰ برای پرونده همسر خود اقدام کنید. بعد از تایید شدن این فرم، همسر شما یا صبر می‌کند تا فرمهای لازمه بعدی از طریق اداره امور مهاجرت و سفارت انجام شود و با ویزای گرین کارت وارد آمریکا شود، و یا اقدام به گرفتن ویزای ک-۳ می‌کنید تا همسر شما زودتر به آمریکا وارد شود و پرونده خود را در آمریکا تکمیل کند. این ویزا شامل فرزندان شما نیز میشود.


برای شروع پرونده برای همسر خود، شما میتوانید سیتیزن آمریکا باشید و یا فقط گرین کارت داشته باشید. اگر سیتیزن باشید، همسر شما خیلی‌ سریع تر گرین کارت خود را دریافت می‌کند، و اگر گرین کارت داشته باشید، کار پرونده چند سالی‌ معطلی دارد.
در ضمن شما همین کار را برای همسر خود که در آمریکا زندگی‌ می‌کند را میتوانید انجام دهید.


 

  صفحه اصلي
  انواع متفاوت ویزا
 ویزای سرمایه گذاری
 ویزای نامزدی و ازدواج
مهاجرت از طریق کار
مهاجرت قرعه کشی
مهاجرت از طریق خویشاوندان
تابعیت دوم و گذرنامه سریع
مهاجرت از طریق دانشجویی
ویزای توریستی
خدمات پس از مهاجرت
پرسش و پاسخ
خدمات حقوقی در ایران